Umowy handlowe w praktyce – jak pisać dobre umowy?

Głównym celem szkolenia jest wskazanie jego Uczestnikom faktycznych problemów pojawiających się w związku z przygotowywaniem umów handlowych, konstruowaniem ich postanowień i zabezpieczaniem objętych umowami wierzytelności, z jednoczesnym podaniem sposobów na ich zapobieganie bądź rozwiązywanie.

Tym co otrzymają Uczestnicy po zakończeniu szkolenia będzie przede wszystkim umiejętność prawidłowego konstruowania  umów handlowych, zabezpieczających ich interesy w należyty sposób.

Zobacz przykładowy program szkolenia

Przedstawiony poniżej PROGRAM SZKOLENIA jest przykładowy i w każdym wypadku może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

I część szkolenia – ogólne informacje o umowach handlowych i zasadach ich zawierania

 1. Tryb i forma zawierania umów:
 • Tryb ofertowy, aukcja, przetarg, umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy
 • Umowa ustna, pisemna, umowa zawarta w jednej z form szczególnych (np. akt notarialny)
 1. Strony umowy – ich właściwa reprezentacja.
 • Jak najlepiej poznać kontrahenta? – badanie właściwych rejestrów i innych dokumentów o drugiej stronie umowy
 • Właściwa reprezentacja stron umowy – o umocowaniu do zawierania umów właściciela przedsiębiorstwa, wspólnika, członków organów spółki, prokurenta i pełnomocnika
 • Prokura a pełnomocnictwo.
 1. Miejsce i czas zawarcie umowy.
 • Z czego powinna składać się umowa, czyli kilka słów o jej postanowieniach istotnych i dodatkowych.
 • Należyte zabezpieczenie wykonania umowy.
 • Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 1. Wady umowy skutkujące jej nieważnością.
 2. Możliwość uchylenia się od skutków prawnych zawartych umów.
 3. Zasady zmiany treści umowy.
 4. Podstawy prowadzenia negocjacji przy zawieraniu umów (list intencyjny, term sheet, NDA).

II część szkolenia – elementy składowe umowy i odpowiedzialność za ich wykonanie

 1. Z czego powinna składać się umowa, czyli o jej postanowieniach istotnych i dodatkowych. Analiza głównych umów cywilnoprawnych (umowa sprzedaży, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa najmu, umowa dostawy, itp.).
 2. Popularne klauzule umowne, czyli o tym co warto w umowę wpisać, czego nie warto, a czego nie wolno.
 3. Przenoszenie praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią, czyli o tym jak zabezpieczyć się przed niechcianą zmianą drugiej strony umowy.
 4. Odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy:
 • Przesłanki dochodzenia odszkodowania i obliczania jego wysokości.
 • Podmioty odpowiedzialne.
 • Zasady dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej.

Szkolenie skierowane jest do każdego przedsiębiorcy, jak również osób zajmujących się w ramach określonych jednostek sporządzaniem umów.

 


Szybki kontakt

Jeżeli zainteresowała Państwa tematyka tego szkolenia, proszę o wypełnienie poniższego formularza, abym mogła przygotować dedykowaną ofertę. Realizuję zarówno szkolenia indywidualne, jak i szkolenia dla grup zorganizowancyh.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innym tematem, proszę o kontakt indywidualny.

Polecam też pozostałe tematy szkoleń z mojej oferty.