Odpowiedzialność wspólników i członków organów spółek kapitałowych – Sp. z o.o. i S.A.

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie jego Uczestnikom zasad i warunków odpowiedzialności wspólników i członków organów spółek kapitałowych (tj. sp. z o.o. i S.A.), ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów oraz zakresów tejże odpowiedzialności.

Po odbyciu szkolenia jego uczestnicy m.in.:

  • nabędą niezbędną wiedzę w zakresie zasad i warunków ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania sp. z o.o. lub S.A.,
  • nabędą umiejętność rozpoznawania głównych problemów, jakie pojawiają się w związku z prowadzeniem spraw i reprezentacją sp. z o.o. lub S.A., a także poznają praktyczne sposoby na zapobieganie lub rozwiązywanie tychże problemów.

Zobacz przykładowy program szkolenia

Przedstawiony poniżej PROGRAM SZKOLENIA jest przykładowy i w każdym wypadku może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

1. Zakres i rodzaje odpowiedzialności na gruncie prawa polskiego (z uwzględnieniem przepisów m.in. kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych, ordynacji podatkowej, kodeksu pracy).

2. Zdarzenie / szkoda / związek przyczynowo-skutkowy, tj. warunki odpowiedzialności.

3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym również w organizacji):

  • obowiązki wspólników oraz członków organów sp. z o.o. (zarządu i rady nadzorczej, jeżeli  jest powołana),
  • zakres odpowiedzialności wspólników oraz członków organów sp. z o.o. i sposób (terminy i forma) dochodzenia od nich roszczeń przez osoby trzecie,
  • action pro sodo – powództwo wspólnika o naprawienie szkody.

4. Spółka akcyjna (w tym również w organizacji):

  • obowiązki akcjonariuszy oraz członków organów SA (zarządu i rady nadzorczej),
  • zakres odpowiedzialności akcjonariuszy oraz członków organów SA, sposób (terminy i forma) dochodzenia od nich roszczeń przez osoby trzecie,
  • action pro sodo – powództwo akcjonariusza o naprawienie szkody.

5. Możliwość zwolnienia się z odpowiedzialności przez wspólników sp. z o.o. i członków organów spółek kapitałowych lub ograniczenia zakresu ich odpowiedzialności.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do wspólników, członków zarządu i rady nadzorczej sp. z o.o. lub S.A.,innej niż wymieniona powyżej kadry zarządzającej takich spółek, jak również do podmiotów zamierzających rozpocząć swoją działalność gospodarczą w formie sp. z o.o. lub S.A., bądź zastanawiających się nad zmianą na jedną z nich dotychczasowej formy prawnej prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.

 


Szybki kontakt

Jeżeli zainteresowała Państwa tematyka tego szkolenia, proszę o wypełnienie poniższego formularza, abym mogła przygotować dedykowaną ofertę. Realizuję zarówno szkolenia indywidualne, jak i szkolenia dla grup zorganizowancyh.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innym tematem, proszę o kontakt indywidualny.

Polecam też pozostałe tematy szkoleń z mojej oferty.